Idea DSM je založená na koncepte zlepšenia vlastností pevnosti podložia vďaka jej miešaniu so spojivom, ako je cement, cementový popol alebo bentonitová malta. Výsledná zmes pôdy a cementu sa vyznačuje výrazne vyššími mechanickými a deformačnými parametrami. Týmto spôsobom je pôda spevnená. Hĺbkové miešanie zeminy zahŕňa zavedenie špeciálneho miešača do podložia, ktorý ničí štruktúru pôdy a zmieša ju so zavádzaným spojivom.

Využitie

Piliere DSM sa môžu úspešne použiť ako spevnenie alebo vystuženie podložia pod základmi hál, mostných podpier, základov veterných elektrární, záchytov výkopov a mnohých ďalších. Táto technológia by sa mala používať najmä tam, kde sa nachádza prašná a piesčitá pôda. Najbežnejšie používaný priemer pilóty je 0,8 m, čo umožňuje ponorenie miešadla do maximálnej hĺbky asi 20 metrov.

Keďže počas vytvárania piliera nedochádza k žiadnym posunom ani vibráciám, táto technológia je vhodná na stabilizovanie pôdy v blízkosti existujúcich budov alebo inštalácií. Usporiadanie pilót sa môže líšiť v závislosti od veľkosti zaťaženia, ktoré sa má prenášať na pilóty a deformácie konštrukcie. V organických a veľmi vlhkých pôdach je možné vytvoriť pilóty DSM s takzvanou "suchou metódou", kde sa cementová zmes nahradí suchým spojivom (vápnom alebo cementom). Piliere DSM môžu byť použité ako paženie pre výkopy, ak sú vystužené oceľovým profilom.

Realizace

AREÁL AURIA, Nové Zákupy – zajištění svahu pilíři DSM

Výhody

  • Spolupôsobenie - vzhľadom k nízkemu pomeru tuhosti k priečnemu prierezu, je možné po bežnom čistení a zarovnaní položiť priamo na pilieroch DSM základové dosky alebo pätky.
  • Vysoká nosnosť v nesúdržných pôdach - pevnosť zmesi cementu so zeminou dosahuje až 6 MPa).
  • Neobmedzené umiestnenie - možnosť vytvárania pilierov v blokoch (základy predmostí), skupinách (základy hál) alebo lineárne (paženie výkopov) alebo možnosť stavať piliere v bezprostrednej blízkosti existujúcej konštrukcie (bez vzniku vibrácií).
  • Multi-DSM - Existuje možnosť použiť dva alebo viac miešadiel, čo výrazne urýchľuje prácu. Týka sa to najmä práce súvisiacej s realizáciou lineárnych výstužných štruktúr.