Vertikálna drenážna technológia pozostáva z inštalácie do podložia prefabrikovaných drénov, ktoré urýchľujú spevnenie nepriepustných pôd. Vertikálne drény sú ploché, plastové, flexibilné trubice s kruhovým alebo oválnym prierezom, ktoré po inštalácii vo vhodných rozostupoch značne zvyšujú priepustnosť pôdy. Na urýchlenie konsolidácie sa používa dočasné drenážne lôžko spolu s vertikálnou drenážou. Vertikálna drenáž sa väčšinou používa v súdržných pôdach pod cestnými násypmi alebo na parkoviskách.

Vertikálna drenážna metóda je často jedinou alternatívou k vykonávaniu nepriameho zakladania, najmä ak sú v podloží veľké vrstvy (niekoľko metrov) organických zemín s vysokým obsahom vlhkosti. Dĺžka drenáže môže byť až 50 m. Vertikálna drenážna technológia sa používa v mäkkých plastických súdržných pôdach (íl) okrem organických pôd (rašelina, naplavenina).

Realizácia

  • Diaľnica D1 Budimír - Bidovce: zlepšovanie podložia pod násypom

Výhody

  • Hospodárnosť - hlavná myšlienka technológie vertikálnej drenáže - maximálne využitie kapacity pôdy - robí VD jednou z najefektívnejších technológií spevňovania podložia.
  • Priaznivá pre životné prostredie - nevytvára vibrácie ani hluk.
  • Rozsah prevedenia - jedna z mála technológií konsolidácie pôdy používaných pre málo nosné vrstvy s výraznou hrúbkou až do hĺbky 50 m.