Obchodné centrá, sklady a priemyselné haly patria k typom stavieb, pri ktorých hlavnými výhodami zlepšovania podložia sú hospodárnosť a rýchlosť výstavby.  Použité sú hlavne technológie betónových pilierov CMC, BMC pilierov, štrkových pilót alebo ich kombinácia. Kvôli vysokému zaťaženiu podlahy sa často využívajú betonové piliere s roznášacou vrstvou tvorenou zo štrku. Alternatívou pre založenie podlahy je technológia BMC pilierov, ktorá využíva svoju vlastnú štrkovú hlavicu ako roznášaciu vrstvu. Prefabrikované stĺpy hornej stavby, často používané pri týchto typoch konštrukcií, sú osádzaný do železobetónových alebo prefabrikovaných pätiek, založených na skupine betonových pilierov.

Pre náročné stavby ako sú elektrárne, továrne, silá a špeciálne stavby sa pre dosiahnutie únosnosti podložia často používa technológia hĺbkového premiešavania zemín (DSM – Deep Soil Mixing). Vytvorená zmes cementu a zeminy vykazuje podstatne vyššie mechanické a pevnostné parametre (v nesúdržnych zeminách pevnosť v tlaku mixovanej zeminy dosahuje až 6 MPa).

Pri každom návrhu používame pokročilé numerické modely, ktoré znázorňujú správanie konštrukcie v realite.