Pri realizácii geotechnických projektov čelíme globálnym výzvam budúcnosti. Pozornosť venujeme nielen účinnosti zvolenej metódy pre založenie stavby, ale aj jej dopadu na životné prostredie. Pri každom realizovanom projekte sa zameriame na efektívne využívanie zdrojov s ohľadom na životné prostredie. Používame stále menšie množstvo materiálov, spotrebujeme menej energie, znižujeme emisie CO2.

Aké sú výhody našich technológií?

  • Väčšina našich technológií (vibrované štrkové pilóty, CMC, MSC, BMC piliere, vertikálne drény, premiešavanie zemín, dynamické zhutňovanie) takmer eliminuje problém zbytočne vyťaženej zeminy z vývrtku a jej nutnú likvidáciu. Zmenené riešenie je obzvlášť dôležité pri kontaminovaných zeminách.
  • Pri vibrovaných štrkových pilótach a dynamicky hutnených pilierov je možné využívať recyklát a zostatkový materiál (troska, materiál z demolácie, vedlajšie produkty z priemyslovej výroby) ako výplň pilierov.
  • Väčšina našich technológií na zlepšovanie podložia využíva menej materiálu a je rádovo rýchlejšia než klasické technológie pre zakládanie stavieb

Sanácia kontaminovaných zemín

Spoločnosť Menard poskytuje obnovu kontaminovaných zemín a vodných zdrojov poškodených ľudskou činnosťou. Realizujeme sanačné práce v bývalých ťažobných oblastiach pomocou našich špecializovaných technológií.

V komunálnom hospodárstve sa stále častejšie stretávame s problémom preplnených skládok odpadu. Technológia nárazového zhutnenia Menard Impact Compaction (MIC) umožňuje redukovať odpad, ktorý bol zhutnený tradičnými metódami (zhutňovače), až o 20%. Metóda MIC je modifikáciou populárnej metódy dynamickej konsolidácie, ktorú začala pred takmer 60 rokmi používať spoločnosť Menard. Medzinárodné skúsenosti, ktoré spoločnosť získala počas prác na rôznych skládkach pri rôznych geotechnických podmienkach, jej umožnili bezpečne zaviesť metódu MIC za účelom zlepšenia parametrov zhutňovaného odpadu.

Nutným prvkom pri konštrukcii skládok odpadu, ktorý je biologicky rozložiteľný, je vytvorenie inštalácie odplynenia. Skládkový plyn, známy ako bioplyn, vzniká počas fermentácie organických zlúčenín na skládkach odpadu a používa se na energetické účely, a ak to nie je možné, býva spálený. Menard Poľsko ponúka vytvorenie studní na odplynenie a zaručuje ich riadnu prevádzku a bezpečnosť osôb, skládok a objektov, ktoré se nachádzajú v okolí.

Viac informácií ohľadom sanácie kontaminovaných zemín a rekultivácie nájdete na:

https://www.remea-group.com/en/